• Hem
  • Nyheter från re...
sida

Nyheter från regionpolitiken

VÄNSTERPARTIETS REGIONPLAN MED BUDGET FÖR-2022-2024

Vänsterpartiets regionplan – för personalen, klimatet och jämlikhet!
Vänsterpartiets förslag till regionplan är en plan för omställning, som syftar till att förbättra för personalen och påskynda det viktiga klimatarbetet samt verkar för ökad jämlikheten i regionen.
Vänsterpartiet förkastar sättet som Region Västernorrland idag styrs, där fokus ständigt ligger på att minska kostnader istället för att synliggöra orsakerna bakom ökade kostnader. Nuvarande ordning har både lett till en nedskärnings- och centraliseringspolitik som successivt inneburit en sämre tillgång till vård för våra länsmedborgare och även en oförmåga att säkerställa en bra arbetsmiljö för regionens anställda. Vår plan utgår istället från behoven.
I vår omställningsplan gör vi därför tvärtom och utgår från att stadigvarande hädanefter stärka vår region, vår befolkning, vår personal och verksamhet. Vi gör det genom sann jämlikhetspolitik där breda satsningar på personalen och tillitsbaserad utveckling är central och där personalen är de som utvecklar verksamheten. Personalen är vår största tillgång. Våra fem uppsatta mål identifierar de områden där en omställning behöver ske för att regionen ska klara både sin framtida verksamhet och sin framtida ekonomi. Målen visar vägen för Vänsterpartiets omställningsplan för Region Västernorrland.
Vänsterpartiets Regionplan vilar på nedan fem mål för att göra omställningen:
1. Bra arbetsmiljö, löner och villkor för personalen!
2. Regionen och kommunerna utvecklar vården i Västernorrland tillsammans!
3. Klimatarbetet sätts högst på agendan!
4. Förebyggande insatser och folkhälsoarbetet prioriteras på alla nivåer!

5. Ökad jämlikhet och jämställdhet!

Du hittar vår Regionplan 2022-2024 här:

Vänsterpartiet förslag Regionplan med budget 2022-2024

VÄNSTERPARTIETS BUDGET  2021 MED PLAN FÖR-2022-2023

I vårt budgetförslag täcker vi upp för de underskott och sparkrav som finns. Vi föreslår också en rad satsningar på personalen och primärvården. Regionens ekonomi kommer aldrig att bli bättre om vi inte rätt satsningar görs. Vi ser nu nya sk sparförslag som riskerar att försämra vården och ekonomin. Vi ska inte ha underbudgeterade verksamheter som leder till ständiga försämringar för både personalen och patienterna.

Regionen måste satsa på sin personal och se till att personalen får bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. Endast då kan vi komma bort från hyrpersonalen och säkerställa kontinuitet i vården. Vi avsätter medel för personalsatsningar som exempelvis bör användas till en generell löneöversyn. En konkret personalsatsning vi också vill se är att pengar avsätts för att kunna höja lönerna för de erfarna inom Vårdförbundet. Vi vill även se att den personal som nu arbetar Covid-nära ges extra kompensation för den arbetade tiden. Det är inte mer än rätt för dessa hjältar!

Du hittar vårt budgetförslag här:

Vänsterpartiet budget 2021

VÄNSTERPARTIETS REGIONPLAN 2021-2023

På regionfullmäktige den 29 april 2020 lade vi fram vår regionplan. Detta dokument utgör vår plan och vår politik för att styra regionen när vi får chansen.

Det är en politik för tre fullvärdiga akutsjukhus, där sammanhållna vårdområden ger möjlighet till en trygg och nära vård för patienterna med fast anställd personal som har goda anställningsvillkor och bra löner. Det innehåller basen för den omställningsplan som krävs i det nya samhälle som måste växa fram för att motverka klimatförändringarna – med omtanke om både människa, djur och natur och där solidaritet, jämlikhet och jämställdhet är ledorden. Det är en plan där vi ser att det behövs stora infrastruktursatsningar för att lyfta Västernorrland och ge oss möjlighet att ta klimatklivet. Det är också en plan för att lyfta kultur och utbildning över hela livet. Det är en omställning för ett rikt liv, för en jämlik hälsa och utveckling i hela Västernorrland.

Du hittar den här:

Vänsterpartiets förslag till Regionplan 2021-2023 Omställning för ett rikt liv

Motion från Vänsterpartiet  2019-11-11
Sluta servera politiker gratis fika

Pressmeddelande ifrån Vänsterpartiet 2019-10-31

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2020VÄNSTERPARTIET VÄRNAR OM ATT BEHÅLLA KVALITETEN I VÅRDEN

I Vänsterpartiets förslag till budget för 2020 för Region Västernorrland föreslås en skattehöjning med 60 öre.

Isabell Mixter gruppledare för Vänsterpartiet kommenterar:
– Både specialistvården och primärvården är underfinansierade i regionen och valet står mellan att som majoriteten föreslår skära än mer i dessa verksamheter eller tillföra mer pengar. För oss är det uppenbart att vi behöver förstärka välfärden.

Hon fortsätter vidare:
– Regeringen har tyvärr valt att sänka värnskatten och gett till de allra rikaste istället för att tillföra mer pengar till välfärden, därför ser vi oss tvingade att föreslå en skattehöjning regionalt, det är alternativet till att skära ner ännu mer.

Nina Orefjärd ersättare i regionstyrelsen V kommenterar vidare:
– I vårt budgetförslag föreslår vi satsningar i primärvård och specialistvård men föreslår också viktiga personalsatsningar. Det gör att vi får lättare att rekrytera och kan minska våra kostnader för stafetter. Vi vill också se besparingar inom administration och kostnader för politiker. Till sist ser vi att det är oerhört viktigt att vi får en annan ledningsstruktur än den vi har idag.

Två andra viktiga delar som finns med i Vänsterpartiets förslag till budget är införandet utav sammanhållna vårdområden samt klimatfrågan där vi föreslår att kommunen ska ta fram en koldioxidbudget.

Nina Orefjärd kommenterar:
– Vården är idag allt för splittrad och vi behöver hitta vägar där kommun och region arbetar tillsamman kring vård. Vi har en förestående klimatkris och vi behöver ha en plan för hur vi ska minska våra utsläpp, där är en klimatbudget som vi föreslår ett viktigt verktyg i det arbetet.

Läs hela vårt budgetförslag här:
Budgetförslag 2020

Pressmeddelande 2019-10-07

Nya gruppledare för Vänsterpartiet

Pressmeddelande 2019-06-18

Använd statliga pengar till högre löner för barnmorskorna inom slutenvården 

Igår, tisdag, togs beslut i regionstyrelsen om hur de statliga medlen från SKL till förlossningsvården i länet ska användas. Pengar som ska gå till att förbättra kvinnosjukvården.

Vänsterpartiet yrkade på att vi skulle använda en del av de statliga pengarna som ska gå till att förbättra förlossningsvården i länet till en särskild lönesatsning på barnmorskorna i slutenvården. Det tror vi är en utav de viktigaste bitarna för att påverka bemanningssituationen. Vi ligger idag under snittet i riket gällande barnmorskelöner och det är inte konstigt att barnmorskorna ställer krav på högre löner då. Inga andra partier biträdde vårt yrkande.
Ärendet hade varit uppe i regionstyrelsen redan 5/6 men blev då återremitterat på grund utav felaktigheter i det ekonomiska underlaget. I det underlaget fanns över 4,5 miljoner kronor avsatta för extraordinära kostnader under sommaren – i det läste vi in bland annat stafettkostnader. Dessa pengar menade vi då att man istället skulle använda till en lönesatsning på befintlig personal. När ärendet kom tillbaka till regionstyrelsen idag 18/6 så var kostnaden för extraordinära sommarkostnader borttagen. Vi vet ju dock att kostnaden med all sannolikhet kvarstår – om än inte med de statliga pengarna. Att då sätta det i relation till en satsning på de egna barnmorskorna, som dessutom är en betydligt mer långsiktig satsning tycker vi är rimligt – därför föreslog vi att man skulle satsa 3,8 miljoner kronor på barnmorskornas löner.
Tidigare under våren har vi läst rapporter i media om att hyrbarnmorskor erbjuds 95 000 kronor för att komma och jobba i Västernorrland under sommaren. Senast igår rapporterade p4 Västernorrland om att schemat för våra två förlossningsavdelningar i sommar har luckor och att man inte lyckas nå upp till minibemanning på alla pass – vilket är en patientsäkerhetsrisk.
Isabell Mixter, ledamot regionstyrelsen, kommenterar;
– ”Det är dags för S+M+L att börja ta ansvar nu och inte skapa mer oro och kaos för födande och personal i Västernorrland än vad den stängda förlossningen i Sollefteå redan orsakat. Vi vädjar till dem och alla andra partier att börja värdesätta den egna personalen. Bara genom att bli en attraktiv arbetsgivare kan vi få en rimlig personalförsörjning.”

Pressmeddelande 2019-05-16

Barnmorskesituationen i Västernorrland är akut

Under torsdagen har Hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen sammanträtt och Vänsterpartiets representanter har där ställt frågor till chefen för kvinnokliniken om hur man avser lösa den uppkomna situationen kring bemanning av barnmorskor. Vi är bekymrade över att regionen inte gör vad som behövs.

Barnmorskorna i Örnsköldsvik och Sundsvall har tillsammans ställt krav på regionen gällande förbättrade löner och arbetsmiljö. Regionens barnmorskor har en utav de sämsta lönerna i Sverige, samtidigt som det avslöjades tidigare i vår att stafettbarnmorskor erbjuds 95 000 kronor för att jobba 5 veckor i regionen i sommar.

Carina Hellström (V i HSN) kommenterar:
”Det är klart att det sticker i ögonen på vår egna personal som sliter och har slitit hårt under lång tid och krävt högre löner men inte fått gehör för det när stafettpersonal får enorma summor.
Vi förväntar oss att den politiska majoriteten med Lena Asplund (M) som ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden tar detta på allvar och ser till att förvaltningsledningen agerar kraftfullt. Vi ser allvarligt på den situation som nu är på väg att eskalera med en ännu större personalflykt än den som redan varit om man inte lyckas upprätta en bra arbetsmiljö för barnmorskorna.

Det bör ligga i majoritetens största intresse att se till så att vi nu lyckas vända denna trenden illa kvickt. När Vänsterpartiet i februari på fullmäktige ställde en interpellation till Lena Asplund om situationen på kvinnokliniken i Sundsvall fick vi till svar att det fanns åtgärder på gång och att bemanningsproblemen vänt. Att situationen nu är en helt annan är allvarligt och vi ställer oss frågande till varför förvaltningen och politisk ledning inte agerar.”

Förlossningsvården kommer även 2019 få extra medel från regeringen. Vänsterpartiet var de som under förra mandatperioden förhandlade fram denna satsning som den nuvarande regeringen väljer att förlänga.

Isabell Mixter (gruppledare V) kommenterar:
”Vi förväntar oss att regionen använder dessa medel klokt för att öka bemanningen och säkerställer att vi har konkurrenskraftiga löner. För all vår personals skull och våra patienters skull behöver vi snarast se till så att situationen förbättras – vi ska erbjuda bra arbetsvillkor och ge våra födande en trygg förlossning.”

Vänsterpartiets förslag till budget 2019
med plan för 2020-2021

Vänsterpartiets budgetförslag  2019 och plan 2020-2021

Vänsterpartiets 10-punktsplan
för återställande av Sollefteå sjukhus

I samtal med personal på Sollefteå sjukhus har vi tagit fram en 10-punktsplan för att kunna öppna upp och bemanna akut kirurgi, akut ortopedi, gyn. operationer, BB och förlossning vid Sollefteå sjukhus. Den visar att det är fullt realistiskt att öppna upp verksamheterna inom 1-2 år.

Detta förutsätter tydliga politiska besked om en långsiktig satsning på Sollefteå sjukhus som akutsjukhus med BB som ska bestå över lång tid. En annan förutsättning är att den lokala ledningen och personalen i Sollefteå tillsammans utformar detaljerna i genomförandet av planen.

Denna satsning är en integrerad del av hur vi utvecklar vården i hela länet genom förändringar av ledningsstrukturen och ledningskulturen, kraftfulla investeringar i personalens arbetsvillkor, arbetsmiljö (t ex 6-timmars arbetsdag) och fortbildning samt förstärkning av primärvården.

Varje röst på Vänsterpartiet i landstingsvalet är en röst för att denna plan genomförs.

Klicka för att se planen här:
10-punktsplan

Telefontillgängligheten vid vård- och hälsocentralerna

Vänsterpartiet lämnade idag in en interpellation om telefontillgängligheten inom primärvården till regionfullmäktiges möte den 25-26 april. Där ställer vi fyra frågor till Jan-Olof Häggström, ordförande i regionens Vårdvalsutskott:

1. Anser du det positivt eller negativt om patienterna slipper ringa flera gånger för att boka en tid
genom att de blir uppringda nästa dag?
2. Vilken tolkning av regelverket anser du ska tillämpas – den som SKL gör och som innebär
positiva effekter för patienter och personal eller den som Vårdvalsenheten gör?
3. Vad gör du för att underlätta för hälsocentraler och vårdcentraler att leva upp till den nya
riktlinjen i Regelboken att patienterna inte ska behöva ringa flera gånger för att boka en tid?
4. Är det rimligt att denna typ av verksamhetsförändringar för att förbättra tillgängligheten ska
prövas av Vårdvalsenheten innan de kan genomföras? Borde inte denna fråga vad gäller de
regiondrivna hälsocentralerna vara en fråga för primärvårdsdirektören och FPTN? Är det rimligt
att frågor av denna typ i den nya nämndsorganisationen 2019 hamnar under Regionstyrelsen i
stället för under nya HSN?

Bakgrunden till frågorna är att tre hälsocentraler i januari under tre veckor testade ett nytt sätt att ta emot samtal från patienter som ville boka tid. Tidigare möttes 14-39% av patienterna av beskedet att dagens kö var fylld. De uppmanades att ringa nästa dag igen. Under försöket fick de istället besked att de skulle bli uppringda nästa dag. Med det nya sättet att jobba kom i stort sett alla fram och fick en tid. Patienterna var nöjda, personalen fick en bättre arbetsmiljö.

Då borde väl detta införas på bred front? Nej se det gick inte. Det står nämligen i reglerna att patienten ”ska få kontakt samma dag”. Och det här blev ju nästa dag…
SKL tycker att ”samma dag” kan tolkas som ”inom 24 timmar”. Det verkar inte Vårdvalsutskottet inom Region Västernorrland tyvärr inte bry sig om. Med dagens system så får många patienter inte kontakt med vården utan att ringa igen och igen. De får ofta inte kontakt samma dag (regelbrott?). Att i stället enkelt få kontakt nästa dag tycker vi är att bryta mindre mot reglerna, inte mera. Och det är bättre för patienter och personal.
Här hittar du interpellationen. 

Förslag till Regionplan 2019-2021

Under fullmäktige den 25-26 april kommer en ny Regionplan att antas.

De viktigaste punkterna i Vänsterpartiets förslag är dessa:

  • Inför lokala sjukhusledningar och avveckla länsklinikerna
  • Förbättra personalens villkor och arbetsmiljö och bryt stafettberoendet
  • Flytta bestämmanderätten över verksamheterna lägre ner i organisationen
  • Öppna upp den akuta kirurgin, ortopedin och kvinnosjukvården samt förlossning och BB på Sollefteå sjukhus
  • Inför Sammanhållna vårdområden
  • Stärk primärvården
  • Ta ett långsiktigt regionalt utvecklingsansvar för hela länet
  • Utveckla länets kollektivtrafik

Härunder finner du vårt förslag:

Vänsterpartiets förslag till regionplan 2019-2021 samt budget med tabellverk

VALPLATTFORM LANDSTINGSVALET 2018

Vänsterpartiet Västernorrland har antagit denna valplattform för landstingsvalet 2018.
Valplattformen antogs på en extra distriktsårskonferens den 27 januari.

Denna del av valplattformen fokuserar på hälso- och sjukvården.

Valplattform 2018 Hälso- och sjukvård

VÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR REGION VÄSTERNORRLAND 2018

Regionfullmäktige ska på sitt möte den 29-30 november fatta beslut om en budget för Region Västernorrland 2018-2020.

Vänsterpartiet har lagt ett förslag till budget, som är i linje med det förslag till regionplan som vi lade i april. En stor skillnad i budgetförslaget är att vi nu inte föreslår någon höjning av landstingsskatten. Nu måste i stället dagens stora brister inom organisation, ledning och styrning åtgärdas:

”Denna budget inriktar sig på att åtgärda dagens stora brister inom organisation, ledning och styrning så att verksamheterna effektivare än idag kan möta befolkningens behov. En frisk organisation med ett tydligt nära ledarskap i sammanhållna vårdområden kommer att frigöra stora resurser. Denna effektivisering måste kombineras med kraftiga satsningar på personalen, som gör regionen till en arbetsgivare som kan attrahera och behålla egen personal. Budgeten prioriterar primärvården och en personcentrerad vård i nära samverkan med kommunerna där den första åtgärden är etablerandet av ett Sammanhållet vårdområde i Ådalen med Sollefteå akutsjukhus som en basresurs.”
Budgetförslag 2018 Vänsterpartiet

VÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG TILL LANDSTINGSPLAN 2018-2020

Här hittar du Vänsterpartiets förslag till landstingsplan för 2018-2020.

V förslag Landstingsplan 2018 – 2020

VÅRDPOLITISKT PROGRAM

Här finner du det vårdpolitiska programmet antaget vid distriktsårskonferensen i mars 2017. Programmet stakar ut vår hälso- och sjukvårdpolitik, och ska ligga till grund för vårt valprogram till landstinget 2018. Vårdpolitiskt program Vänsterpartiet Västernorrland

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 23-25 NOVEMBER 2016

Vid fullmäktige beslutades om budget 2017 och om en framtida målbild för landstinget. Ni finner våra förslag i sin helhet härunder:

budget-2017

malbild-landstinget

Vi lade även en interpellation om ”fullföljande och uppföljning av beslut fattade i landstingsfullmäktige”, som ni finner härunder:

interpellation-fullfoljande-och-uppfoljning-av-beslut-fattade-i-landstingsfullmaktige

26-27 OKTOBER 2016 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE OM BB SOLLEFTEÅ

Vänsterpartiets landstingsgrupp lämnade denna reservation efter landstingsfullmäktiges beslut:

”Vänsterpartiet yrkar avslag på ärendet av följande skäl: Den beräknande kostnadsminskningen är allt för osäker och liten i förhållande till konsekvenserna för att motivera förändringen. Den fullständiga dokumentationen från genomförd riskanalys har inte överlämnats till nämnden. Av underlaget framgår dock att det uppstår risk för allvarliga konsekvenser för patienter, som inte är acceptabla.

Det är viktigt att frågan om sammanhållet vårdområde bereds innan ett eventuellt beslut om utbudsförändringar vid Sollefteå sjukhus fattas. Den organisation som bildas för ett sammanhållet vårdområde bör ha mandat att behålla befintlig verksamhet inom ramen för sin ekonomi. Konsekvenserna för kompetensförsörjningen till landstingets totala verksamheter i Ådalen är inte belysta men kan antas vara allt för stora för att förslaget ska vara ekonomiskt hållbart.

Den föreslagna förändringen har allvarliga och oåterkalleliga konsekvenser för upptagningsområdets totala samhällsekonomiska utveckling och är inte i överensstämmelse med det ansvar för regionala utvecklingsfrågor, som landstinget övertar den 1 januari 2017.”

15/ 6 -16 INTERPELLATION OM SAMMANHÅLLET VÅRDOMRÅDE ÅDALEN

För att se till att frågan kommer upp på dagordningen och får fokus har vi lagt en interpellation inför fullmäktige 29-30 juni om sammanhållet vårdområde Ådalen.

Interpellationen hittar du här: Interpellation från V till Landstingsstyrelsens ordförande om Sammanhållet vårdområde Ådalen

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE APRIL 2016

Våra yrkanden med motivering angående landstingsplan 2016-2019 finner du här: Motivering till Yrkande från (V) § 88 Landstingsplanen LS 160407

MOTION OM ATT TA FRAM ETT FÖRSLAG LIKT TIO100-MODELLEN FÖR ÅDALEN

Landstingsgruppen lämnar idag in en motion där landstingsfullmäktige uppmanas ta beslut att utreda och ta fram ett förslag till ett gemensamt ägt sammanhållet vårdområde Ådalen utifrån modell Tio100.

Tio100-modellen betyder att kommunala och landstingsdrivna verksamheter lagts under ett bolag som ägs gemensamt av landsting och kommun. Det har visat sig mycket framgångsrikt i Norrtälje kommun där kommunen tillsammans med Stockholms läns landsting driver vårdbolaget Tio100.

Motionen hittar ni här: Motion från V Sammanhållet vårdområde Ådalen version 9 juni

 

Kopiera länk