• Hem
 • DÅK 2024 och om...
sida

DÅK 2024 och ombudsval till kongressen

LÄNGST NED PÅ DENNA SIDA FINNER DU ALLA KOMPLETTERANDE HANDLINGAR TILL DÅK 2024, SAMT TILL DISTRIKTETS MEDLEMSMÖTE FÖR KONGRESSOMBUDSVALET

 

Kallelse till distriktsårskonferens 2024

Kallelse till gemensamt medlemsmöte

för att förrätta kongressombudsval 2024

                 

Till Partiföreningarna

Distriktets valberedning och revisorer

Regiongruppen

Distriktsstyrelsens ledamöter

Länets riksdagsledamot

Partikansliet för kännedom

 

 

Välkomna till distriktsårskonferens för Vänsterpartiet Västernorrland, samt gemensamt medlemsmöte i distriktet för att förrätta kongressombudsval den 17 mars 2024!  

 

2024 håller Vänsterpartiet i Västernorrlands län sin distriktsårskonferens samtidigt som vi håller ett gemensamt medlemsmöte för hela distriktets medlemmar för att förrätta våra kongressombudsval inför kongressen i maj 2024.

Plats: Söråkers Folkets Hus den 17 mars 2024

Tid: 09.00-17.30

 

Denna gemensamma kallelse är därför uppdelad i två delar: en för distriktsårskonferensen och en för kongressombudsvalet.

 

Vi samlas för en gemensam fika från kl 09.00.

Vi inleder dagen med vårt distriktsgemensamma medlemsmöte för kongressombudsval vilket börjar kl 09.30 och vi planerar kunna påbörja vår distriktsårskonferens senast kl 11.00.

OBS! Alla ombud till årskonferensen uppmanas delta redan från kl 09.30.

Arbetsordning och dagordning kommer att skickas ut senare.

 

Distriktsårskonferens 2024

Distriktsårskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöte eller årsmöte. Rösträtt har endast partiföreningarnas ombud.

 

Distriktsårskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret, samt regiongruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning.

Årskonferensen överläggningar och handlingar är offentliga.

 

Inför partiföreningarnas val av ombud till distriktsårskonferensen och övriga nomineringar, vill vi påminna om vad stadgarna anger kring förfarandet vid våra val:

21. Kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer skall såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 50 procent kvinnor. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.

 

Nomineringar till ny distriktsstyrelse

Distriktets valberedning bereder i vanlig ordning samtliga val inför distriktsårskonferensen, frånsett val av ny valberedning. De lämnar sitt förslag till årsmötet som beslutar om ny distriktsstyrelse. Det går bra att nominera som enskild medlem, eller genom beslut av en partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte. De nominerade ska helst vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.

Nomineringsstart påbörjas i samband med denna kallelses utskick.

 

Samtliga förhandsnomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer skall inkomma senast den 17 feb och skickas till Klara Hedin, sammankallande för distriktets valberedning, till e-postadress:

[email protected]
Ange följande uppgifter till varje nominering: 

 1. Namn, e-postadress, bostadsort och telefonnummer på den som nomineras.
 2. Vilket val som nomineringen avser.
 3. Namn på den person eller partiförening som nominerar.
 4. Om den nominerade har accepterat nomineringen.

Valberedningen kommer skicka ut ett separat mejl senast i januari 2024,  med information till samtliga medlemmar kring möjligheten att förhandsnominera.

 

Nomineringar till ny valberedning

Distriktsårsmötet ska även välja en ny valberedning. Det är distriktsstyrelsen som bereder detta val.

Förhandsnomineringar till ny valberedning skall inkomma

senast den 17 feb till e-postadress:

[email protected]

  

Ombudsfördelning 

Distriktsstyrelsen har beslutat att ombudsfördelning sker genom ett ombud per påbörjat 20-tal medlemmar, men med minst 2 ombud per partiförening.

 

Enligt stadgarnas §63 väljs ombud av partiförenings medlemsmöte, eller årsmöte. Partiföreningarna väljer sina ordinarie ombud och suppleanter. Samtidigt fastställs den ordning i vilken suppleanterna träder in. Ledamot i distriktsstyrelsen kan inte väljas till ombud.

 

Röstlängden har fastställts till den 11 december 2023.

Ombudsfördelning i antal, per den 11 dec 2023. 

   
Sundsvall 11
Örnsköldsvik 8
Härnösand 5
Sollefteå 4
Kramfors 4
Timrå 3
Ånge 2
Totalt antal  37 

 

Anmälan av ombud  

Partiföreningarna ansvarar för att anmälan av ombud sker

senast den 1 mars till e-postadress:

[email protected]

 

Ombudsanmälan ska innehålla:  

 1. Ombudens namn, partiförening, telefonnummer samt mejladress.
 2. Anmälan ska också innehålla ev behov av specialkost, allergier, och behov av barnpassning (el andra specialbehov).
 3. Ombudens inträdesordning.

Vi uppmanar samtliga partiföreningar att planera för medlemsmöten/ årsmöten i tid för att kunna besluta om sina respektive ombud. 

 

Distriktet har att samordna antalet anmälningar, specialkost, samt barnpassning och anmäla dessa till Söråkers Folkets Hus i god tid.

Det är önskvärt att vi alla strävar efter att hjälpas åt att undvika onödiga kostnader som kommer av dålig planering, då dessa pengar kan läggas på annan viktig verksamhet i distriktet.

Vi uppmanar till samåkning. Reseersättning utgår.

 

 

Motioner och distriktsstyrelsens motionssvar  

Motioner till distriktsårskonferensen ska ha inkommit till distriktet senast den 4 feb, till e-postadress:

[email protected]

 

Motioner och motionssvar från distriktsstyrelsen skickas ut senast den 25 feb till partiföreningar och ombud.

 

 

Tidsplanering för publicering och utskick av övriga handlingar  

Distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2024 skickas ut senast den 12 jan.

Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelsen skickas ut senast den 10 mars.

Förslag till dagordning och arbetsordning skickas ut senast den 10 mars.

Handlingarna kommer även att publiceras på distriktets webbsida i samband med utskick (obs! ej ekonomiska handlingar som dock kan efterfrågas genom att mejla [email protected]).

Se vår webbsida:

vasternorrland.vansterpartiet.se

 

Nomineringar till antirasistiskt pris

Distriktsstyrelsen uppmuntrar nomineringar till vårt antirasistiska pris. Priset ska gå till särskilt framstående antirasistiskt arbete och delas ut vartannat år. Priset kan tilldelas för såväl internt antirasistiskt arbete, som utåtriktat antirastiskt arbete.

Nomineringar ska inkomma senast den 17 feb till e-postadress:

[email protected]

 

 

Medlemsmöte i distriktet för att förrätta kongressombudsval inför kongressen i Jönköping den 8-12 maj 2024

Distriktsstyrelsen har beslutat att vi ska hålla våra kongressombudsval under samma dag som vår distriktsårskonferens den 17 mars 2024. Mötena sker som två separata möten.

 

Beslutad valordning för kongressombudsvalen 2024 finns att granska på den här länken: 

valordning-kongressombud2024.pdf (vansterpartiet.se)

 

Textutdrag från länken ovan (sid 2):

”d) Alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i ombudsvalet på något av följande sätt:

 1. på medlemsmöte i partiföreningen
 2. på gemensamt medlemsmöte för partiföreningar i samma valkrets
 3. på distriktsexpedition
 4. genom poströstning
 5. genom digital omröstning

Distriktsstyrelsen beslutar vilket förfarande som skall användas. Metoderna kan kombineras. Används poströstning skall valordningen som redovisas under rubriken ”Valordning för val med poströstning” användas. Används digital omröstning måste kraven som ställs under rubriken ”Digitalt ombudsval” uppfyllas. Ombud utses direkt av medlemmarna och kan därför inte utses av distriktskonferens med valda ombud från partiföreningarna.”

 

Distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Västernorrland har beslutat att våra kongressombudsval genomförs enligt principen under punkt 2, gemensamt medlemsmöte för partiföreningar i samma valkrets.

 

Inför våra nomineringar och kongressombudsval påminner vi om vad stadgarna anger kring representation och förfarande vid våra val:

21. Kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer skall såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 50 procent kvinnor. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.

 

Antal kongressombud i Västernorrland 

Västernorrland har fem kongressombud, samt fem suppleanter vilka ska utses i inträdesordning. Distriktsstyrelsen har beslutat att samtliga fem ombud, plus två suppleanter får möjlighet åka till Jönköping, samt att övriga tre suppleanter står redo att rycka ut hemmavid. Distriktets ekonomi föranleder att endast två suppleanter får möjlighet att åka med.

 

Förhandsnomineringar

Förhandsnomineringar till kongressombud skall inkomma till valberedningen senast den 17 feb 2024 på e-postadress:

[email protected] 

 

 

Övrigt kring hanteringen av kongressombudsvalen

Förfarandet innebär att vi formellt hanterar två olika möten på samma dag dvs distriktsårsmöte med sedvanlig dagordning och valförrättande, samt ett gemensamt medlemsmöte i samma valkrets för medlemmar i hela distriktet för att göra våra kongressombudsval. Således kan en medlem komma till vårt möte endast för kongressombudsvalet.

Det är inte möjligt att vara med på distans för att utöva sin rösträtt.

En aktuell medlemslista för distriktet kommer dras ut inför kongressombudsvalets medlemsmöte och distriktets medlemsregisteransvarige är på plats. Man behöver vara känd i partiet, alternativt kunna styrka sin identitet/medlemskap för att få utöva sin rösträtt.

Vi uppmanar till samåkning. Reseersättning utgår.

 

Med kamratliga hälsningar,

 

Erfan Kakahani
 

Distriktsordförande 

Vänsterpartiet Västernorrland 

 

 

Motionshandledning

Alla medlemmar i distriktet har rätt att skicka in motioner för att förbättra tex verksamhetsplanen som ni nu fått i detta utskick och har rätt att skicka allmänna motioner om ni önskar att någon annan fråga tas upp på årskonferensen. Motioner kan skickas av medlemmar, föreningar eller styrelser, enskilt eller i grupp. I det här dokumentet förklarar vi lite om hur ni skriver motioner och hur processen ser ut efter det.

 

Vad är en motion? 

En motion är ett förslag till beslut. Det kan exempelvis vara en förändring i ett dokument eller ett nytt ställningstagande i någon fråga.

 

Vad kan jag motionera på? 

När det gäller tex förslaget på verksamhetsplan så är det dokumentet i sin helhet som du kan motionera på. Kopplat till detta dokument vill vi ha debatt om politiska och organisatoriska prioriteringar.

Det går också bra att skicka in allmänna motioner, dvs motioner om ställningstaganden som går vid sidan av de utskickade dokumenten.

 

Varför ska jag motionera? 

Kort och gott för att ställningstagandena ska bli så bra som möjligt och för att använda din rätt att påverka. Även om det har tänkts mycket på vad som ska stå i alla dokument så kan det säkert bli bättre.

 

Hur gör jag? 

Diskutera gärna dokumenten tillsammans i partiföreningen innan motionsstoppet och skriv motioner tillsammans. Bjud gärna in någon från distriktsstyrelsen för ett digitalt möte med föreningen för att diskutera. Här nedan finns några exempelmotioner som förklarar hur du kan göra.

 

När ska motionerna vara inne? 

Alla motioner ska ha inkommit senast den 4 feb till e-postadress

[email protected] 

 

Vad händer sedan? 

Distriktsstyrelsen svarar på alla motioner. Senast tre veckor före årskonferensen, den 25 feb, ska alla ombud till distriktsårskonferensen ha fått alla motioner via e-post tillsammans med distriktsstyrelsens svar. Distriktsårskonferensen beslutar sedan om bifall eller avslag på motionerna.

 

Hur skriver jag en motion? 

Alla kan lära sig att skriva en motion. Det som är viktigast är att det är ett tydligt yrkande, alltså vad som ska beslutas. Så här kan en motion på verksamhetsplanen se ut:

 

Ni har glömt tomtarna! 

När vi läser förslaget på verksamhetsplan är det uppenbart för oss att distriktsstyrelsen helt glömt bort att lyfta tomtarnas roll i samhället. För oss är det självklart att föra in en text om dessa i verksamhetsplanen. Det är väldigt få tomtar som har en egen bostad, men det är också allt fler tomtar som saknar en fast anställning.

Vi yrkar

att följande text förs in efter stycke 8, rad 41 i verksamhetsplanen:

”Allt fler tomtar saknar en egen bostad. Vi i vänsterpartiet anser att det är ett problem som vi måsta ta tag i på allvar. Om antalet tomtar utan hem ökar riskerar vi att få ett samhälle helt utan julklappar. Det är därför vårt gemensamma ansvar att bygga ett samhälle där även tomtar får plats.”

 

Tomtemor, Vänsterpartiet Tomteboda 

 

 

En allmän motion kan t ex se ut så här:

Bort med bilarna – in med hästarna! 

Eftersom vi är ett parti som vill värna om miljön tycker vi att det vore lämpligt att vi i fortsättningen använder oss av hästar istället för bilar.

Vi yrkar

att distriktsstyrelsen ser över möjligheterna att ersätta distriktets bil med en häst.

 

Vänsterpartiet Glesbygd

Antagen av medlemsmöte 2023-01-30

 

KOMPLETTERANDE HANDLINGAR DÅK 2024

 

Förslag till Verksamhetsplan 2024

Remissversion VERKSAMHETSPLAN FÖR V VÄSTERNORRLAND 2024

 

Kopiera länk