sida

Vi ställer om för klimatet och bevarande av ekosystemen

Klimatfrågan är avgörande för vår framtid.

Alla delar av samhället behöver kraftsamla för att vi ska lyckas minska våra utsläpp av växthusgaser och raskt säkerställa insatser som leder till en bevarad biologisk mångfald, rent vatten och en ökad självförsörjningsgrad. Vi behöver budgetera ordentligt för omställning och klimatanpassningar.

Den omställning av vårt samhälle som vi måste genomföra på grund av klimatkrisen är dock en möjlighet för vårt län. Vi har förutsättningarna att bli en ledande klimatomställningsregion. Vi har skogen, som vi ska nyttja med försiktighet och förstånd, vi har den förnybara energin som kan byggas ut mer om dess vinster också tillåts tillfalla oss och vi har industriarbetarna och odlingsvärdig jord. Vi skulle kunna gå från att vara en region med hög arbetslöshet och låg framtidstro till att bli en region där människor har ett arbete, där både energin och våra odlingar är gröna och framtidstron hög.

Klimatomställningen kommer bli ett paradigmskifte och en chans att lyckas genomföra rödgrön jämlikhetspolitik, där de rika som orsakar störst utsläpp betalar mer.

För att lyckas med detta måste staten använda kraftfulla styrmedel som massiva klimatinvesteringar, progressiva klimatskatter, sanktioner och subventioner och utsläppsrätter. Den största andelen av ekonomin bör gå till gemensamma investeringar i klimat och välfärd, istället för till ökad privat konsumtion. Det bidrar till ökad jämlikhet och minskar möjligheterna till extrema och onödiga utsläpp.

 

Regionen ska följa de nationella klimatmålen och vi anser att det behöver tas fram en regional koldioxidbudget för den geografiska platsen, för att få svart på vitt hur stora våra utsläppsminskningar i länet behöver vara för att nå våra klimatmål och bidra med vår andel.

Omställningen får inte endast ses ur storstadsperspektiv, stå mellan tätort och stad, eller för den delen bara riktas mot de traditionella näringarna.

Klimatomställningen kräver att hela Sverige kan bidra och här är vi övertygade att utvecklingen av landsbygden kommer att vara en nyckel i omställningen. Vi verkar därför för att skapa ett omfattande politiskt projekt för klimatomställning kopplat mot livsmedelsnäringarna i länet. Vi vill se en ökad självförsörjningsgrad, verka för en större förädlingsgrad och samtidigt stärka hela livsmedelskedjan. Vi vill att serviceorterna utvecklas med nya typer av investeringar för hela produktionskedjan, en mer samordnad logistik och kraftigt minskade utsläpp på grund av minskade transporter.

 

Här finns även utrymme för framväxt av hållbar turism och kulturella näringar. Utvecklingen av dessa bitar är en viktig pusselbit för ökad livskvalitet på landsbygden, nu när pandemin visat att det går att arbeta i storstaden och samtidigt bo på landet.

Energiomställningen är en av de absolut viktigaste klimatfrågorna.

Fossila bränslen måste omedelbart fasas ut och biobränslen från skogen kan endast bidra till omställningen under en kortare tid och i långt mindre skala än vad man tidigare trott på grund av att alla utsläpp räknas. Uttagen från skogen behöver göras med hänsyn till tidsramen vi har, att koldioxidutsläppen stannar kvar i atmosfären och med beaktande av hela kolcykeln. Våra dikade torvmarker måste genast återvätas för att stoppa förödande utsläpp.

Kopiera länk