sida

Färre piller – mer behandling och omsorg

Den psykiska ohälsan är vår tids stora ohälsa och den bara ökar.

Idag lämnas människor med psykisk ohälsa ensamma i vårdköer, eller skickas hem med piller. Så ska det inte fortsätta. Vi vill att primärvården rutinmässigt erbjuder samtal för den som söker hjälp för psykisk ohälsa och inte bara delar ut piller. För att uppnå det måste mer pengar gå till primärvården så att de har möjlighet att anställa fler psykologer, samtalsterapeuter m.m.

Oavsett om man tillfälligt befinner sig i akut behov av vård för psykisk ohälsa eller lever långa perioder med psykisk ohälsa ska man känna trygghet i att den vården finns nära. Ingen ska skickas långt från hem och trygghet när måendet är som sämst. Införandet av specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT) är ett bra komplement i psykvården, men kan inte ersätta behovet av att få nära och trygg inneliggande vård. Den vården måste finnas nära.
Ungas psykiska ohälsa har ökat lavinartat och köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är omänskligt långa. Det är förödande att barn tvingas leva med psykisk ohälsa i åratal innan hjälp och stöd ges, ofta med en förlorad skolgång och långvarigt utanförskap som följd.

2022 startar Barn- och ungdomsentrén sin verksamhet. Uppdraget är att ge vård till barn och ungdomar mellan 6 och 17 år som har lätt- till medelsvår psykisk ohälsa. Förhoppningen är att trycket på BUP ska lätta och att omhändertagandet av barn och unga med psykisk ohälsa ska snabbas på. Arbetssättet kommer ta lång tid att bygga upp och det tar troligen lång tid innan vi ser att BUP avlastas. Vänsterpartiet menar att grundproblemet idag är avsaknad av tillräckliga resurser till psykvården, något som både regionen och kommunerna lider av och som till sist drabbar våra unga och personalen hårdast. Underbudgeteringen måste få ett stopp i såväl regionen som kommunernas. Tillräckliga resurser är det enda som kan möjliggöra att barn- och ungdomspsykiatrin i länet kan leva upp till sitt uppdrag. Här behöver staten ta ett stort ansvar för att finansiera vården av den växande psykiska ohälsan fullt ut. Samverkan mellan kommun och region måste förbättras avsevärt så att alla inblandade såsom skola, primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin kan bidra med sina pusselbitar som leder till ett bättre omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa.

Vården av de som lever i samsjuklighet, med både psykisk ohälsa och missbruksproblematik måste förbättras i länet.

Stuprörstänket mellan kommun och region måste bort. I väntan på att samsjuklighetsutredningens förslag om att regionen ska vara ensam huvudman för behandling av skadligt bruk och beroende blir verklighet måste samverkan mellan kommun och region förbättras. Vänsterpartiet vill få till stånd en fungerande beroendemottagning i regionen. Vi behöver också erbjuda sprututbyte i regionen. Vi är snart den enda regionen i Sverige som inte erbjuder detta idag, trots att beslut finns. Det kan rädda liv och det måste vara vår prioritet.

Kopiera länk