sida

Du ska vara trygg med att vården finns till just för dig

Coronapandemin har gjort det tydligt att det finns stora brister i svensk hälso- och sjukvård och vi tycker att det är hög tid att åtgärda dessa brister.

Under Coronapandemin har vårdens medarbetare fått applåder istället för en bra arbetsmiljö, bra löner och arbetsvillkor. För att kunna möjliggöra satsningar på sjukvården och sjukvårdens personal måste det finnas en tydlig röd vänsterregering, som prioriterar mer pengar till kommuner och regioner istället för skattesänkningar och bidrag som bara gynnar de som redan har mest pengar.

 

På regionnivå är vi det enda parti som synliggör den resursbrist som ligger bakom de dåliga besluten om nedskärningar, centraliseringar och borttagna vårdplatser. För oss är det uppenbart att dessa beslut bara har lett till att kostnader skenat i regionen och att det inneburit att patienter fått längre resvägar och sämre tillgång till vård. Vi ser att det också försämrat arbetsmiljön för personalen som då valt att sluta, med en kostsam hyrpersonal som konsekvens.

 

De administrativa kostnaderna i vården har ökat mycket.

Formen för statsbidrag, tillsammans med behovet att kontrollera ekonomin utifrån den allmänna resursbristen har fött en sorts kontroll och styrning som är direkt skadlig för verksamheterna idag. Det har lett till att pengar läggs på administration och inte på kärnverksamheten och att personal tvingas ta dyrbar arbetstid till vissa överflödiga administrativa sysslor. Detta systemfel vill vi ändra på.

 
Vården är idag ojämlik. Var du bor, vilket kön du har, vilken könsidentitet, etnisk bakgrund eller sexuell läggning påverkar dessvärre inte bara dina möjligheter i livet utan också din tillgång till vård.
För att motverka detta måste vården planeras med en särskild omsorg om marginaliserade gruppers behov och utgångspunkter. Det måste dessutom finnas tillräckligt med resurser, så att vårdpersonal hinner med och inte råkar prioritera bort patienter i behov av vård. För att motverka direkt diskriminering i hälso- och sjukvården måste regionen jobba aktivt med att informera och utbilda sin personal, så att de har rätt kunskaper för att möta alla patienter oavsett bakgrund.

Kopiera länk