sida

Du ska kunna leva, arbeta och utvecklas i hela länet

Regionen är ansvarig för den regionala utvecklingen i hela länet. Det innebär att regionen ska ha hela länets bästa i åtanke i sina beslut gällande alla verksamheter, från vård till folkbildning, kultur och företagsstöd.

 

Region Västernorrland har ett viktigt uppdrag att arbeta för att både nya och gamla, stora som små företag i länet har goda förutsättningar att utvecklas. Det regionala utvecklingsansvaret innebär att regionen ska bidra till och samordna arbetet för en hållbar utveckling i ett attraktivt län. För Vänsterpartiet är det viktigt att regionen har en nära, lyhörd och förtroendefull samverkan med länets företag liksom med övriga aktörer. Regionen ska vara en aktiv pådrivare på den nationella nivån tillsammans med övriga skogs- och norrlandslän.

 

Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret fördelar Region Västernorrland statliga medel för företagsstöd och projektstöd till investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Det finns också medel för att stödja kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlare och servicepunkter.

Inom ramen för statens regelverk driver Vänsterpartiet på för att prioritera att medlen ska fördelas jämställt och med klimat- och miljömässig hållbarhet som utgångspunkt.


Kulturen
har en viktig funktion för sammanhållningen och samhällsbygget. Den kultur som regionen är med och finansierar ska komma alla länsinvånare till del och kulturlivet ska vara tillgängligt och utan avgifter för den enskilde, särskilt för barn och unga och låginkomsttagare.

 

Kopiera länk