sida

Bättre fungerande vård nära dig

Primärvården i Västernorrland har idag stora problem med tillgänglighet till vård.

Detta hör samman med resurs- och bemanningsproblematiken. Resurserna behöver öka så att primärvårdsenheterna kan möta upp sina specifika problem med bemanning och den högre vårdtyngd som våra patienter har hos vissa av regionens primärvårdsenheter. Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär dock stora svårigheter för regionen att kompensera för problem som uppstår på de egna enheterna. Vänsterpartiet vill ha bort LOVen helt och hållet.

 

Vi vill istället öka resurserna till primärvården generellt. Den ökning som skedde 2022 med ersättning per SÄBO-plats knuten till viss primärvårdsenhet är bra, men måste följas upp och justeras vid behov. Målet ska vara ett förbättrat omhändertagande av denna ökande patientgrupp.

 

Vården är idag splittrad mellan olika huvudmän: regionen, kommunen och privata vårdgivare. Det skapar stora problem i omhändertagandet av patienter som går mellan alla dessa olika aktörer, så som barn och unga i skolålder och äldre i kommunal omsorgsverksamhet. I avsaknad av fungerande och utbyggd samverkan mellan dessa olika aktörer så faller patienter mellan stolar och omhändertagandet blir sämre. Dessutom skapar de olika budgetramarna och stuprörstänket problem, då kostnader gärna vältras över på någon annan.

 

Vänsterpartiet vill ändra på den splittrade vården i länet.

Speciellt svårt är det för de många barn och unga som dras med psykisk ohälsa och den ökande andelen äldre och kroniker i Västernorrland. Av den anledningen har Vänsterpartiet under flera år drivit frågan om att regionen ska försöka etablera sammanhållna vårdområden kring våra sjukhus, där region och kommun gemensamt bedriver vård- och omsorgsverksamhet. Det vill säga en organisationsform där både kommunal vård och omsorg, samt regional hälso- och sjukvård drivs gemensamt och samtidigt kapar kostnader och förbättrar omhändertagandet av patienterna. Vi är övertygade om att ett sammanhållet vårdområde skulle innebära en förbättrad samverkan mellan idag skilda kommunala och regionala ansvarsområden och driver därför envist politiken som ska möjliggöra detta. Tyvärr ser vi stor ovilja från andra partier för den lösningen. Statens initierade arbete med ”Nära vård” som syftar till att få tillstånd en förbättrad samverkan mellan regioner och kommuner är bra, men det finns en överhängande risk att arbetet fastnar i byråkrati och administrativa svårigheter om det inte styrs upp med tydliga direktiv. Arbetet med ”Nära vård” behöver prioriteras, budgeteras och samtidigt ges rätt personella resurser i både kommunerna och regionerna för att lyckas.

 

I spåren av de stängningar av akuta verksamheter vi sett i länet, och på grund av den pressade situation som är på våra sjukhus skickas idag patienter fram och tillbaka för att kunna erhålla en vårdplats. Vänsterpartiet anser att detta bäst motverkas genom att öppna upp de verksamheter som stängts på Sollefteå sjukhus och genom att säkerställa tillräckliga resurser för att kunna bemanna upp tillräckligt många vårdplatser på länets tre sjukhus.

 

Vården i länet ska vara jämlik. Det innebär att alla ska ha nära till akutvård och kunna få planerad vård inom rimlig tid.

Vänsterpartiet går därför till val på löftet om att verka för att Västernorrland ska ha tre fullvärdiga akutsjukhus: Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Sjukhusen ska ha en basal akutvård, inklusive IVA-platser och bassjukvård. En basal akut verksamhet inkluderar akut kirurgi, ortopedi, medicin och kvinnosjukvård. Region Västernorrland ska ha förlossning och BB på alla tre sjukhus. Detta ställningstagande står dock inte i kontrast till att alla tre sjukhus till en viss grad kommer att ha olika utbud och olika specialiteter.


Inrättandet
av länskliniker för några år sedan innebär att ledningen för de flesta verksamhetsområden inom specialistvården är centraliserad. Det har ökat uppsplittringen av vården i Västernorrland och försämrat möjligheterna till samverkan inom verksamheter på de olika sjukhusen. Den nyinrättade närvårdsorganisationen innebär att vissa länskliniker tagits bort och att de delarna av specialistvården och primärvården, nu istället organiseras i tre närsjukvårdsområden kring våra sjukhus. Dessa har lokala ledningar. Den utvecklingen är ett steg på rätt väg, men vi vill gå längre och föreslår att fler länskliniker tas bort och att verksamheterna istället läggs in i respektive närsjukvårdsområde. På så sätt möjliggörs en bättre samverkan inom närsjukvårdsområdena, mellan specialistvård och primärvård, och att en majoritet av verksamheterna inom specialistvården har en lokal ledning. Det är även ett viktigt steg i en förbättrad personalpolitik. Arbetet med en förbättrad samordning av köer i länet ska dock fortskrida.

 

Takten i digitaliseringsprocessen tog fart under Corona-pandemin och den måste fortsatt öka. Bland annat måste regionen erbjuda en egen digital hälsocentral som en del av en god service i hela länet och för att kunna ge snabb återkoppling. Digitalisering är en tillgång för både patienter och personal, om den används på ett klokt sätt. De digitala möjligheterna måste dock kunna blandas med fysiska träffar när det finns behov av det och för de patienter som eftersöker det.

 

Tandvården är en klassfråga idag.

Under lång tid har Vänsterpartiet nationellt arbetat för att tänderna ska ses som en del av kroppen och att vården av dem ska ingå i den vanliga hälso- och sjukvården. Alla ska råd att gå till tandläkaren. I vårt län finns stora problem att rekrytera tandvårdspersonal i alla kategorier, vilket försämrar tillgängligheten till folktandvård i hela länet. Regionen måste fortsätta arbeta proaktivt med rekrytering av personal till tandvården för att i slutändan säkerställa en tillgänglig folktandvård. En stor del av problematiken i tandvården beror på nuvarande system som möjliggör att privata tandläkare kan plocka russinen ur kakan och innebär att regionen alltid har sistahandsansvaret för barntandvården och akuttandvård. Detta tar mycket resurser från regionen. Vi vill säkerställa att de privata tandklinikerna idag också ska ta del av detta ansvar. Antingen utifrån nuvarande system eller ett nytt system.

 

Kopiera länk