sida

Vi reser tillsammans – en väl utbyggd och billigare kollektivtrafik

Resan mot klimatomställningen måste vi göra tillsammans och just resandet har en central roll i framtiden.

Persontransporter står för en betydande del av utsläppen. I Västernorrland är bilen det huvudsakliga sättet att transportera sig med och det är inte hållbart. Därför måste kollektivtrafiken bli bättre och billigare. Minskade utsläpp från trafiken ger även andra positiva vinster, tex. förbättrad luftkvalitet, renare vattendrag och biologiska värden. Idag dör långt fler människor av luftföroreningar än från olyckorna i trafiken.

 

Kollektivtrafiken måste också uppvärderas och ses som en central del i det välfärdssamhälle som erbjuder en god standard, är tillgänglig för alla samtidigt som den utgör en central del i klimatomställningen. Det måste vara enkelt och möjligt för människor att resa kollektivt i vardagen och för den som inte äger en bil, eller är ung så kan bussen eller tåget vara enda sättet att ta sig till arbetet. En väl utbyggd kollektivtrafik är alltså en jämlikhetsreform, samtidigt som den utgör en grundbult i klimatomställningen.

 

Kollektivtrafikens utbud och transportfordon behöver moderniseras med innovativa lösningar för hela samhället, från glesbygd till tätort och den måste bli mer attraktiv genom att erbjuda så låga priser vi kan, i arbetet mot helt avgiftsfri kollektivtrafik. Framförallt behöver vi samarbeta regionalt och lokalt för att kunna erbjuda en god tillgänglighet i hela länet. Vi behöver även utveckla en modern kollektivtrafik med nya sätt att använda trafiken, genom till exempel anropsstyrd trafik, variera storlek på fordon efter efterfrågan – införa byabussar med fler kollektiva lösningar där civilsamhället arbetar tillsammans för upprätthållande av en fungerande kollektivtrafik även i glesbygd.

 

Alla privatiseringar och utförsäljningar av det offentliga har satt oss i en dålig sits idag.

Vänsterpartiet vill att staten återigen ska vara huvudman för trafiken och återta ansvaret för underhåll av både järnvägar och landsvägar i hela länet, så att trafiken fungerar under alla årstider. Systemet med upphandling av den lokala busstrafiken fungerar inte heller optimalt idag. Vi ser att det skulle fungera bättre om vi återtog busstrafiken i egen regi, alltså att kommunerna och regionen själv ägde och drev den. Idag är klagomålen på den lokala busstrafiken många: stressade chaufförer med dålig arbetsmiljö, pressade tidtabeller och dåligt bemötande är frekvent återkommande synpunkter. För att inte tala om osäkerheten i ekonomin i ständigt fördyrade upphandlingar och avtal.

 

Infrastrukturen i Västernorrland är eftersatt. Vänsterpartiet vill se stora infrastruktursatsningar.

Vi behöver bland annat dubbelspår på järnvägen för att kunna transportera gods och persontrafik. Vi vill ha en kraftig ökning av laddinfrastrukturen och här behöver regionen tillsammans med kommunerna återigen ta utökat ansvar för investeringarna för att ligga i framkant. Även här finns fog för att driva i egen regi. Vi behöver också arbeta systematiskt för att få bort godset från väg, till räls och vatten. Persontrafik på Ådalsbanan möjliggör för spårbunden kommunikation mellan Umeå och Östersund, via Västeraspby och Sollefteå. Kollektivtrafikens attraktivitet ökar då restiderna minskar, samtidigt som bilresandet kan reduceras och flyget fasas ut. Förbindelsen ökar möjligheterna för boende i länet och inlandet och att pendla för studier och arbete. Transportinfrastrukturen till och från vårt län måste också förbättras, inte bara från Nord-Syd, utan också från Öst-Väst.

I takt med att en välfungerande tågtrafik byggs ut bör också flygandet från länet minska och våra skattepengar styras bort från flyget till mer hållbara trafikslag.

 

Kopiera länk