sida

Ett tryggare samhälle utan våld och diskriminering

Våld mot kvinnor är ett enormt folkhälsoproblem som har fått fortgå alldeles för länge.

Våld mot kvinnor är inte en enskild angelägenhet, utan något som vi tillsammans som samhälle behöver ta ansvar för att motverka. Vi vill därför se att regionen antar en Nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor. För att uppnå en nolltolerans behöver kunskapen kring våld i nära relationer öka i våra verksamheter. Vårdpersonal behöver få ökad kompetens för att kunna upptäcka våldsutsatthet, samt ge ett bra bemötande i en svår situation. Även annan personal i regionen så som kulturarbetare, lärare och tjänstemän behöver ha kunskap kring våldet. Alla behöver bidra för att uppnå en nolltolerans.

 

Vi vill också att det omgående tas beslut om att inrätta en mottagning för våldsutsatta i regionen, där våldtagna och sexuellt utnyttjade kan söka vård. Personalen som arbetar här ska ha en särskild kompetens kring mottagande av våldsutsatta personer, kunna arbeta med spårsäkring och traumabehandling. Det är viktigt att det finns en trygg plats för den som blivit utsatt.

 

Våldet i allmänhet i samhället är ett stort problem. Många gånger hänger våldet samman med den ökade otrygghet och nedmonteringen av välfärd som skett och som även lett många in i missbruk.

Vi behöver därför prioritera vård och stöd för den som hamnat snett i livet. Tidiga insatser behöver prioriteras och det behöver finnas ett fungerande samarbete mellan kommun och regioner. Det behöver vara färre stuprör och mer fokus på att sätta patienten i centrum.

Regionen är en stor aktör i länet som kommer i kontakt med de flesta länsinvånarna.

 

Diskriminering ska inte förkomma i regionens verksamheter, varken gentemot patienter, länsinvånare, eller mot regionens egen personal. I det alltmer hårdnande klimat som råder där högerextrema krafter trycker på måste och kommer Vänsterpartiet att jobba hårdare för de svagaste grupperna i samhället, bland annat de nationella minoriteterna! Kommuner och regionen har tagit på sig ett större ansvar för våra nationella minoriteter med att bland annat bli förvaltningsområden och förvaltningskommuner. För att säkerställa de vittgående skyldigheterna gentemot våra nationella minoriteter i länet ska särskilda budgetmedel avsättas.

Kopiera länk