Ett Sverige för alla

Vänsterpartiets budgetförslag för Region Västernorrland

Satsningar på personalen och primärvården.

Vänsterpartiet har nu lagt sitt förslag till budget för 2019 och plan för 2020-2021 för Region Västernorrland.

En sammanfattning av förslaget:
• Satsa på personalens villkor, kompetensutveckling och arbetsmiljö
• Flytta bestämmanderätten över verksamheterna lägre ner i
organisationen
• Inför tillitsbaserad styrning i en ny ledningskultur
• Ny ledningsorganisation – avveckla länsklinikerna
• Översyn av den centrala administrationen
• Minska hälsoklyftan mellan olika grupper i samhället
• Folkhälsa ska vara ett fokus i all vår verksamhet
• Stärk primärvården Förstärk arbetet med psykisk ohälsa – speciellt
med fokus på de unga
• Säkerställ akutvård på nära avstånd, planerad vård inom garanterad
tid genom tre akutsjukhus
• Öppna upp den akuta kirurgin, ortopedin och kvinnosjukvården samt
förlossning och BB på Sollefteå sjukhus
• Behåll Folktandvården på de mindre orterna i länet
• Ta ett långsiktigt regionalt utvecklingsansvar för hela länet
• Utveckla länets kollektivtrafik
• Säkra en kultur för alla i länet – särskilt för barn och ungdomar
• Stärk folkhögskolorna för att utveckla folkbildningen
• Regionen ska inom hela sitt ansvarsområde jobba aktivt för ett
förbättrat klimat och miljöarbete
• Resurser ska fördelas jämställt mellan kvinnor och män, både vad
gäller personalvillkor och som vårdtagare, utbildningstagare eller
nyttjare av andra delar som regionen erbjuder.
• En organisation och verksamhet utifrån behoven som på sikt
möjliggör en ekonomi i balans.

Du kan ta del av budgetförslaget här:

V-Budget 2019

Kopiera länk