artikel

Ett jämlikt Västernorrland för alla –  utveckling av hela länet

Politiken att centralisera och koncentrera verksamheter som behövs i hela länet måste brytas.
Det är en central målsättning i den valplattform för regional utveckling som Vänsterpartiets distriktsstyrelse antagit.

Inom alla delar av det regionala utvecklingsarbetet prioriterar Vänsterpartiet insatser för

 • Miljö och klimat
 • Integration
 • Jämställdhet

I åtta avsnitt utvecklas den politik Vänsterpartiet vill driva i Region Västernorrland efter valet. Varje avsnitt avslutas med nedanstående punkter, som sammanfattar valplattformen.

Miljö och klimat

 • slå vakt om välfärdssystem och offentliga investeringar för att möjliggöra konsumtion på långsiktigt hållbar nivå
 • att Regionen aktivt kämpar för att stoppa hotet mot vattenförsörjningen i Medelpad
 • stödja utvecklingen av skogsbaserade produkter som ersätter fossilbaserade produkter och bränslen§
 • verka för att användning av fossila bränslen minimeras till förmån för förnyelsebar energi
 • minska behovet av resor inom Region Västernorrlands egen verksamhet
 • satsa på en effektivare energianvändning
 • öka upphandling av hållbara närproducerade produkter
 • verka för att klimat- och miljömål definieras vid upphandling av varor och tjänster

Miljöanpassad kollektivtrafik

 • öka kollektivtrafikens andel av persontransporterna
 • bygga ut kollektivtrafiken så att det blir ett verkligt alternativ för fler resenärer.
 • tillskapa fler pendlingsparkeringar
 • underlätta lokala lösningar med sänkta avgifter för grupper av resenärer
 • att den lokala kollektivtrafiken på sikt blir avgiftsfri
 • fortsätta arbeta för att minska energianvändningen i våra fordon
 • att all kollektivtrafik ska drivas med förnybara energikällor där el- och biodrivmedel ska vara dominerande
 • att kollektivtrafiken ska drivas i egen regi.
 • verka för en bra arbetsmiljö för förare och annan personal.

Infrastruktur för goda och miljövänliga kommunikationer

 • att Region Västernorrland kraftfullt agerar för att staten behåller och lever upp till ansvaret för riks- och länsvägar och vägnätet på landsbygden
 • verka för att staten tar över underhållet av järnvägarna och ser till att järnvägstrafiken fungerar
 • rusta Ådalsbanan för gods- och persontransporter till Långsele och inför trafik mellan Norra Stambanan och Botniabanan
 • verka för att dubbelspåret Gävle-Härnösand påskyndas.
 • bevara bussgods för inlandets transportbehov.
 • Initiera samtal om den framtida flygplatsstrukturen i regionen
 • påverka att hela länet får tillgång till bredband med hög hastighet

En kultur för alla i länet

 • konsekvent försvara konstnärlig frihet och yttrandefrihet
 • uppmuntra projekt som syftar till att aktivera barn och unga, oavsett ekonomiska eller geografiska förutsättningar.
 • säkerställa att alla barn och ungdomar i länet har råd och möjlighet att möta och skapa kultur och ta del av länets kulturutbud
 • utveckla fler icke-kommersiella, alkohol- och drogfria mötesplatser för ungdomar
 • att mer fokus ska läggas på kultur som en nyckel till integration
 • att regionen ger stöd till konst och kulturhistoria som är unik för vårt län
 • utveckla kultur på recept och i vården

 Folkbildning för utveckling och demokrati

 • utveckla folkbildningen i länet
 • öka stödet till våra folkhögskolor
 • att folkhögskolorna ska vara en naturlig plats för regionens kompetenshöjande insatser
 • öka antalet kursdeltagare i regionens folkhögskolor

Utbildning och kompetensförsörjning

 • att utbildning och fortbildning bedrivs utifrån behoven av både bildning och kompetensförsörjning
 • utveckla samverkan med aktörerna inom utbildnings- och kompetensområdet genom den regionala kompetensplattformen
 • skapa plattformar för innovation och företagsutveckling genom att underlätta för olika former av utbildning och kompetensutveckling
 • verka för att universitetsutbildning och kvalificerade yrkesutbildningar genomförs på fler orter och genom distansoberoende teknik
 • pröva särskilda villkor för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner
 • utveckla möjligheterna till validering och kompletteringsutbildningar för nyinflyttade som har utbildat sig i andra länder

Landsbygdsutveckling

 • prioritera lokal hållbar landsbygdsutveckling i samverkan med enskilda initiativtagare, kooperativ och föreningar i det regionala utvecklingsarbetet
 • bidra till att återföra skattemedel för lokal landsbygdsutveckling
 • att stöd och rådgivning till landsbygdens företag utvecklas.
 • stödja lokal vidareförädling av skogens och jordbrukets produkter
 • prioritera utveckling av lokal ekologisk livsmedelsproduktion
 • verka för att samordningstjänster för landsbygdsutveckling inrättas i hela länet
 • verka för större möjligheter att upphandla ekologiskt hållbart och lokalproducerat med krav på bra arbetsvillkor och bra djurskydd

Företagande och möjligheter att förverkliga nya idéer

 • ha en nära, lyhörd och förtroendefull samverkan med länets företag
 • satsa på språkundervisning och språkträning, utbildning och validering för nyanlända i samverkan med kommunerna, näringslivet och civilsamhället.
 • utveckla nya möjligheter till kapitalförsörjning för nya och växande företag
 • prioritera att regionala tillväxtmedlen fördelas jämställt och med klimat- och miljömässig hållbarhet som utgångspunkt
 • underlätta generationsväxlingen i företagen
 • utveckla nya lösningar för att ta tillvara initiativ till sociala innovationer
 • bidra till att det blir lätt för företag att kunna konkurrera med schyssta villkor
 • påverka så att företagares ekonomiska skydd vid sjukdom förbättras
 • stärka företagsformer där de anställda äger eller på annat sätt har direkt inflytande över verksamheten

 

Kopiera länk