artikel

Vården är inte till salu!

Insändare:
Vi i Vänsterpartiet slår vakt om en effektiv och skattefinansierad vård. Vården behöver mer resurser – som
ska gå till våra behov och inte till vinstuttag.
Landstinget Västernorrland måste bli effektivare. Varje skattekrona ska användas optimalt. Det förutsätter att
kompetensen och engagemanget hos personalen tas till vara. De måste ha en bra arbetsmiljö, få utveckling
och kunna ägna sin tid åt patienterna. Som ett feministiskt parti vill vi uppvärdera de kvinnodominerade
yrkena inom vården.
Landstingen måste gemensamt stoppa den osunda bemanningsmarknaden med stafettpersonal.
Vänsterpartiet vill ha en väl rustad primärvård, som det naturliga första steget i vårdkedjan. Då kan också
sjukhusen arbeta effektivare. Därför vill vi förstärka primärvården och göra alla besök avgiftsfria.
Primärvården i Västernorrland har inte prioriterats de senaste åren. Ständiga besparingskrav pressar
personalen hårt. Hälften av läkartjänsterna är vakanta. Dyra stafettläkare ger dålig kontinuitet och minskad
patientsäkerhet. Idag är 1/3 av vårdcentralerna i länet privata. Erfarenheten säger att dessa ofta blir uppköpta
av koncerner, vars mål är att ta ut vinst. Konkurrensen leder då inte till bättre kvalitet utan till utarmning av
verksamheterna. Ersättningssystemen, t.ex. kömiljarden, kan leda till att verksamheterna jobbar med fel
saker. Nybesök prioriteras framför behandling och återbesök av personer med kronisk problematik.
Vi vill ha fler specialister, förutom allmänläkare, på hälsocentralerna. Då blir det färre remisser till sjukhusen
och kortare köer på akutmottagningarna. Primärvårdens insatser för de mest sjuka äldre ska förstärkas. Vi vill
också satsa på hälsocentralerna i glesbygd, t ex genom att erbjuda nedskrivningar av studieskulder för dem
som tar anställning där.
Vänsterpartiet vill ha tre samverkande sjukhus i länet. Sjukhusvården ska vara likvärdig och tillgänglig för
alla. De tre sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik ska samverka effektivt genom
länsgemensamma kliniker. Vänsterpartiet vill ta tillvara den kompetens och de resurser som finns på alla
orterna så att sjukhusen utvecklas och profileras inom olika specialiteter.
Antalet vårdplatser på sjukhusen har minskat kraftigt i Sverige och är nu bland de lägsta i Europa.
Nuvarande situation med överbeläggningar och dålig arbetsmiljö måste upphöra snarast. Sjukhusen behöver
fler vårdplatser.
Vänsterpartiet behövs i en ny majoritet i Landstinget. Vi behöver inte bara en ny majoritet utan även en ny
politik, där våra gemensamma resurser går till vården och välfärden. Inte till vinster.
Förutsättningen för detta är ett starkare Vänsterparti!

Vänsterpartiets kandidater till landstingsfullmäktige

Lars-Gunnar Hultin, Härnösand
Annicka Burman, Sundsvall
Gunnar Fors, Örnsköldsvik
Ulla Olofsson, Kramfors
Thomas Tejle, Sollefteå
Marita Björling, Härnösand
Kenneth Challis, Sundsvall
Marie Hansson, Sollefteå

Kopiera länk