Region/landsting

Här finner du information om Vänsterpartiets arbete inom Landstinget Västernorrland

VALPLATTFORM LANDSTINGSVALET 2018

Vänsterpartiet Västernorrland har antagit denna valplattform för landstingsvalet 2018.
Valplattformen antogs på en extra distriktsårskonferens den 27 januari.

Denna del av valplattformen fokuserar på hälso- och sjukvården.

Valplattform 2018 Hälso- och sjukvård

 

VÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR REGION VÄSTERNORRLAND 2018

Regionfullmäktige ska på sitt möte den 29-30 november fatta beslut om en budget för Region Västernorrland 2018-2020.

Vänsterpartiet har lagt ett förslag till budget, som är i linje med det förslag till regionplan som vi lade i april. En stor skillnad i budgetförslaget är att vi nu inte föreslår någon höjning av landstingsskatten. Nu måste i stället dagens stora brister inom organisation, ledning och styrning åtgärdas:

”Denna budget inriktar sig på att åtgärda dagens stora brister inom organisation, ledning och styrning så att verksamheterna effektivare än idag kan möta befolkningens behov. En frisk organisation med ett tydligt nära ledarskap i sammanhållna vårdområden kommer att frigöra stora resurser. Denna effektivisering måste kombineras med kraftiga satsningar på personalen, som gör regionen till en arbetsgivare som kan attrahera och behålla egen personal. Budgeten prioriterar primärvården och en personcentrerad vård i nära samverkan med kommunerna där den första åtgärden är etablerandet av ett Sammanhållet vårdområde i Ådalen med Sollefteå akutsjukhus som en basresurs.”
Budgetförslag 2018 Vänsterpartiet

 

VÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG TILL LANDSTINGSPLAN 2018-2020

Här hittar du Vänsterpartiets förslag till landstingsplan för 2018-2020.

V förslag Landstingsplan 2018 – 2020

 

VÅRDPOLITISKT PROGRAM

Här finner du det vårdpolitiska programmet antaget vid distriktsårskonferensen i mars 2017. Programmet stakar ut vår hälso- och sjukvårdpolitik, och ska ligga till grund för vårt valprogram till landstinget 2018. Vårdpolitiskt program Vänsterpartiet Västernorrland

 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 23-25 NOVEMBER 2016

Vid fullmäktige beslutades om budget 2017 och om en framtida målbild för landstinget. Ni finner våra förslag i sin helhet härunder:

budget-2017

malbild-landstinget

Vi lade även en interpellation om ”fullföljande och uppföljning av beslut fattade i landstingsfullmäktige”, som ni finner härunder:

interpellation-fullfoljande-och-uppfoljning-av-beslut-fattade-i-landstingsfullmaktige

 

26-27 OKTOBER 2016 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE OM BB SOLLEFTEÅ

Vänsterpartiets landstingsgrupp lämnade denna reservation efter landstingsfullmäktiges beslut:

”Vänsterpartiet yrkar avslag på ärendet av följande skäl: Den beräknande kostnadsminskningen är allt för osäker och liten i förhållande till konsekvenserna för att motivera förändringen. Den fullständiga dokumentationen från genomförd riskanalys har inte överlämnats till nämnden. Av underlaget framgår dock att det uppstår risk för allvarliga konsekvenser för patienter, som inte är acceptabla.

Det är viktigt att frågan om sammanhållet vårdområde bereds innan ett eventuellt beslut om utbudsförändringar vid Sollefteå sjukhus fattas. Den organisation som bildas för ett sammanhållet vårdområde bör ha mandat att behålla befintlig verksamhet inom ramen för sin ekonomi. Konsekvenserna för kompetensförsörjningen till landstingets totala verksamheter i Ådalen är inte belysta men kan antas vara allt för stora för att förslaget ska vara ekonomiskt hållbart.

Den föreslagna förändringen har allvarliga och oåterkalleliga konsekvenser för upptagningsområdets totala samhällsekonomiska utveckling och är inte i överensstämmelse med det ansvar för regionala utvecklingsfrågor, som landstinget övertar den 1 januari 2017.”

 

15/ 6 -16 INTERPELLATION OM SAMMANHÅLLET VÅRDOMRÅDE ÅDALEN

För att se till att frågan kommer upp på dagordningen och får fokus har vi lagt en interpellation inför fullmäktige 29-30 juni om sammanhållet vårdområde Ådalen.

Interpellationen hittar du här: Interpellation från V till Landstingsstyrelsens ordförande om Sammanhållet vårdområde Ådalen

 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE APRIL 2016

Våra yrkanden med motivering angående landstingsplan 2016-2019 finner du här: Motivering till Yrkande från (V) § 88 Landstingsplanen LS 160407

 

MOTION OM ATT TA FRAM ETT FÖRSLAG LIKT TIO100-MODELLEN FÖR ÅDALEN

Landstingsgruppen lämnar idag in en motion där landstingsfullmäktige uppmanas ta beslut att utreda och ta fram ett förslag till ett gemensamt ägt sammanhållet vårdområde Ådalen utifrån modell Tio100.

Tio100-modellen betyder att kommunala och landstingsdrivna verksamheter lagts under ett bolag som ägs gemensamt av landsting och kommun. Det har visat sig mycket framgångsrikt i Norrtälje kommun där kommunen tillsammans med Stockholms läns landsting driver vårdbolaget Tio100.

Motionen hittar ni här: Motion från V Sammanhållet vårdområde Ådalen version 9 juni