Inga vinster i välfärden

Som säkert ingen har undgått så finns det en stark konflikt kring landstingspolitiken internt i distriktet.

Detta har hanterats kontinuerligt av distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen hade ett möte 160228 och antog då ett uttalande som följer här under: Vi vill att Vänsterpartiet ska vara ett parti med högt i tak med stora politiska ambitioner. Vi har större mål än att bara förändra i det lilla, vi vill se ett annat samhälle. För att nå sådana högtflygande mål, måste vi vara många. Vi har inga stora ekonomiska resurser utan behöver istället vara många för att driva vår politik. Vårt verktyg är vår organisation, och här kan vi se ett problem med hur det fungerar internt. Vi behöver ha former...

En budget för framtiden

Politiken måste blicka framåt. Alltid ligga ett steg före. I tider av budgetunderskott och förändringar inom vården måste vi samtidigt våga blicka framåt. Därför har regeringen tillsammans med Vänsterpartiet, aviserat nationella satsningar inom vården som kommer även vårt län till del. I regeringspropositionen för budget 2016 finns satsningar för avgiftsfri mammografi i hela landet. Det finns satsningar för avgiftsfria preventivmedel för unga upp till och med 20 år och satsningar på ungas psykiska ohälsa. Gränsen för avgiftsfri tandvård höjs successivt till 23 år, vilket ger fler bättre möjligheter till en god tandvård. Satsningar på kvinnors hälsa med fokus på en...

Beslut kring Landstingets insatsplan

Vänsterpartiet i Västernorrlands distriktsstyrelse har beslutat att Vänsterpartiet förslag till LVNs insatsplan skall vara: Att skattesatsen blir 11.69. Alltså en ökning med 1 krona. Att uppdra till landstingsgruppen att i landstinget lägga förslag på långsiktiga åtgärder och budgetramar som ger en ekonomi i balans 2018/2019 utifrån följande riktlinjer. • LVN gör en noggrannare genomlysning av specialistsjukvården (inklusive förlossningsvården) och primärvården ( ekonomi, produktion, kompetenstillgång, vårdflöden, patientsäkerhet, samverkan, lokaler och teknik etc.) med syfte att utveckla, effektivisera och samordna verksamheten på de tre sjukhusen (inom och mellan länsklinikerna), hälsocentralerna och Österåsen inom ramen för tilldelade resurser. En inriktning är att utveckla en personcentrerad...

Riv upp Nato-avtalet

Förra regeringen avslutade sin mandatperiod mycket olyckligt med att skriva under ett värdlandsavtal som bland annat tillåter Nato att använda Sverige som bas för framtida krig. Detta är ännu inte klubbat i riksdagen. Vänsterpartiet vill riva upp detta avtal eftersom detta är ett hot mot Sveriges säkerhet och allvarligt skadar förtroendet för vår neutralitetspolitiska hållning. Det råder just nu en stark Natopopulism som bygger sitt existensberättigande på en tydligt markerad fiendebild och som vill få alliansfrihet att framstå som en orimlighet. Smygande, steg för steg har vi närmat oss Nato som är en militär allians avsedd för såväl försvar som...

Norrland ska inte upplåtas till NATO:s krigsövningar

Den sista veckan i maj och första i juni kommer över hundra bombplan att kretsa över Norrbotten i första hand, men även ner över Västerbotten och Ångermanland. Hur kan det komma sig att den offentliga debatten saknas när det handlar om världens största militära flygövning (Arctic Challenge Exercise, ACE)? Vi lever i en tid där opinionsbildningen präglas av krigshot och tilltro till militära ingripanden. Men våld löser aldrig några problem och när vapenskramlet börjar höras är sanningen det första offret. Vi anser att Rysslands upprustning och invasion av Ukraina är oacceptabelt men det är inget argument för att Sverige, utan...